Zákaznická podpora (Po - Pá: 8:00 - 16:00): +420 733 641 461

Košík je prázdný

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 1. Právní rámec zpracování

  1. Osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost FLOMAT s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 2. Správce osobních údajů

  1. Správcem získaných osobních údajů je obchodní společnost FLOMAT s.r.o., se sídlem Zlepšovatelů 857/15, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, identifikační číslo: 05939585, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69982, (dále též „správce“).

 3. Přesnost osobních údajů

  1. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

 4. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

  1. Jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li subjektem údajů uveden), adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. identifikace subjektu údajů, potvrzení objednávky, informace o stavu objednávky, doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
   Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost FLOMAT s.r.o. vztahuje.

  2. Osobní údaje uvedené v čl. 4.1 a údaje o historii subjektem údajů učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu subjektu údajů; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený subjektem údajů.

  3. Osobní údaje subjektů údajů uvedené v čl. 4.1 mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti FLOMAT s.r.o.; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti FLOMAT s.r.o. Účastní-li se subjekt údajů soutěže pořádané společností FLOMAT s.r.o. mohou být uvedené údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě subjektem údajů  uděleného souhlasu.

  4. Jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být společností FLOMAT s.r.o. vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vztahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), při převzetí výhry v soutěži pořádané společností FLOMAT s.r.o., nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

  5. Identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného v prodejních a skladových prostorách společnosti FLOMAT s.r.o., mohou být společností FLOMAT s.r.o. zpracovávány za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiný zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti FLOMAT s.r.o.

  6. Použitím webových stránek www.flomat.cz (dále jen „webové stránky“) společnost FLOMAT s.r.o. z internetového prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. K sesbírání těchto informací používá nejrůznější postupy, jako jsou například tzv. soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat IP adresu subjektu údajů, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda přístroj subjektu údajů disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve navštívené webové stránky, informace o krocích subjektu údajů na webových stránkách společnosti FLOMAT s.r.o., jako například klikání, uskutečněné nákupy a označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.
   Cookies používá společnost FLOMAT s.r.o. ke sledování toho, jak zákazníci používají webové stránky, a aby porozuměla preferencím jejich zákazníků (například volba státu a jazyka). To umožňuje poskytovat zákazníkům služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používá též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem webové stránky dále zlepšovat. Na webových stránkách používá v zásadě tři kategorie souborů cookies.

   1. Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si subjekt údajů při procházení webových stránek zapamatovat. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

   2. Zlepšující fungování (výkon): Tyto soubory cookies umožňují zlepšovat funkcionalitu webových stránek tím, že společnost FLOMAT s.r.o. sleduje jejich používání. V některých případech tyto cookies zlepšují rychlost odezvy na požadavky zákazníků a umožňují zapamatovat si volby zákazníků vybrané pro dané stránky. Pokud tyto cookies subjekt údajů odmítne, může to vést k tomu, že doporučení nebudou přesná a chod stránek se zpomalí.

   3. Sociální média a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit zákazníka se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek společnosti FLOMAT s.r.o. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu zájmům zákazníka, a to na webových stránkách společnosti FLOMAT s.r.o. i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů zákazníka. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která nebude pro zákazníka tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby zákazník na sociálních médiích sdílel obsah.

Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.

 1. Nezbytnost údajů

  1. Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. 4 je smluvním požadavkem společnosti FLOMAT s.r.o. Jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH), telefonní číslo a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

 2. Doba uložení

  1. Osobní údaje budou uloženy u společnosti FLOMAT s.r.o. po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určený výkon nebo obhajobu právních nároků.

 3. Kategorie příjemců osobních údajů

  1. Zpracováním osobních údajů může společnost FLOMAT s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

   1. Doručovatelé zásilek
    Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu, adresu elektronické pošty a telefonní číslo zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.

   2. Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb
    Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

   3. Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
    Správce je oprávněn poskytnout subjektu zajišťujícímu pro správce posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také adresu elektronické pošty a telefon zákazníka.

   4. Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
    Správce je oprávněn poskytnout adresu elektronické pošty a telefonní číslo za účelem zasílání obchodních sdělení subjektům, které tuto činnost vykonávají pro správce jako zpracovatelé.

   5. Subjekty poskytující služby výdejního/reklamního místa
    Správce je oprávněn poskytnout identifikační a kontaktní údaje, údaje o učiněných objednávkách, uskutečněných nákupech a uplatněných reklamacích subjektům poskytujícím služby výdejního místa a místa pro uplatnění reklamace zboží.

   6. Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení
    Správce je oprávněn se souhlasem subjektu údajů poskytnout informace o objednávce a adresu elektronické pošty subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení zakoupeného zboží a poskytnutých služeb.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 4. Právo na přístup k osobním údajům

  1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

 5. Právo na opravu osobních údajů

  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 6. Právo na výmaz osobních údajů

  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 7. Právo na omezení zpracování osobních údajů

  1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 8. Právo na přenositelnost osobních údajů

  1. Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.
   Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

   1. musí jít o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu či smlouvě,

   2. zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na elektronickou adresu správce: info@flomat.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: wnpfmfi). Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném emailovém obchodním sdělení.

 3. Uplatnění práv

  1. Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na adresu elektronické pošty: info@flomat.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: wnpfmfi).

 4. Pověřenec

  1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 5. Právo podat stížnost

  1. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doprava a platba

+420 733 641 461

Projekt „Kreativní vouchery FLOMAT s.r.o.“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a ministerstva kultury.

Copyright © 2017-2024 FLOMAT s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autora stránek je zakázáno.
Zboží zasíláme po celé ČR, např.: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Pardubice.
Vedle České republiky působíme také v těchto zemích: AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, HR, HU, LT, LV, NL, PL, RO, SE, SI, SK. Eshop, maloobchod, velkoobchod. Produkty značky FLOMA®. Mapa stránek.